За преподавателите


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА -Правилник за дейността на училището - 2019


ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА - годишен план


ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

В ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“

 ГР. СТАРА ЗАГОРА                                              

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

 

Приет на заседание на Педагогически съвет (Протокол №             /14.09.2018г.)

I. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО. ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕФИЦИТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ.

 

Квалификационна дейност

През учебната 2017/2018 година в 9ОУ”Веселин Ханчев” са проведени различни квалификации на педагогически кадри на ниво вътрешноучилищно, общинско, регионално и национално.

Организациите, които проведоха тези квалификационни дейности са:

 • Фондация“Джуниър Ачийвмънт“ България-София
 • РААБЕ България ООД
 • ДИПКУ Стара Загора
 • „Просвета-София“ АД, гр. София
 • НИОПП- национален институт за образователна и приобщаваща политика
 • „Дидаско Груп” ЕООД, в партньорство с Русенски университет „Ангел Кънчев”
 • COR PLUS – Фондация „Корпус за образование и развитие КОРПлюс“

Теми, по които е работено:

 1. „ Изграждане на екологосъобразен предприемачески начин на мислене и умения чрез смесена методика на обучение“
 2. „Формиране на умения за четене с разбиране у учениците в 1- 4 клас“
 3. „Развиване на умения и компетентности по чужд език, ориентирани към Общата европейска рамка на езиците (начален, прогимназиален и гимназиален етап)“
 4.  Методика на обучението на децата и учениците по БДП
 5. „Психология на деца и ученици със СОП“
 6. „Съвременни тенденции за развитие на математическите компетентности в начален етап на образованието“
 7. "Традиции и иновации в обучението по БЕЛ в начален етап на средното училище"
 8. "Най-новите информационни технологии в процеса на обучение"
 9. „Иновативни форми, методи и техники на преподаване по природни науки и екология“
 10. „ Развиване на умения за автономно учене чрез работа по проекти в обучението по чужд език“.
 11. „Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език“
 12. „Съвременни тенденции за развитие на математическата компетентност в началния етап на образование“
 13. „Компютърно моделиране“
 14. „Планиране и организация на учебния процес“
 15. „Умение за успешно прилагане на новите учебни програми по математика за 7 и 9 клас“
 16. „Образователно-възпитателно взаимодействие „ученик-родител-учител“.
 17. „Тормозът в училище“
 18. „Основни подходи и добри практики в сферата на образованието. Иновативни методи за педагогическа работа.“
 19. “Форми за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците.“
 20. “Приемственост при работа с електронни учебници и ресурси - начален и прогимназиален етап.“
 21. „Практически умения за работа с деца с аутизъм“
 22. „Стимулиране на желанието за изява и инициатива у учениците“.
 23. „Представяне на добри практики и иновации в образованието.“

 

Предпочитани форми за обучения са:

 • тренинги и практикуми;
 • интерактивни обучения;
 • обмяна на положителен опит;
 • обмяна на добри практики, събеседване;
 • взаимно посещение на уроци;
 • дискусии;
 • курсове;
 • работа в екип;

 

Квалификационната дейност съдейства за подобряване качеството на работа на учителите и успешно усвояване на учебното съдържание от учениците, повишава мотивацията за учебна дейност чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията на учениците, усъвършенства се организацията и методиката на преподаване, стимулира се участие на педагогическите кадри в квалификационни форми на училищно, общинско и национално равнище.

През учебната 2017/2018 г. се отчитат следните резултати по отношение на извънинституционалната квалификационна дейност:

 

НАЧАЛЕН ЕТАП на основната степен на образование

 

Брой ПС, преминали през обучения с получени кредити:

брой ПС участвали в обучения, за които не са присъдени кредити

 

0 кредита

1 кредит

2 кредита

3 кредита

4 кредита

6 кредита

3

11

1

4

2

1

5

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП на основната степен на образование

Брой ПС, преминали през обучения с получени кредити:

брой ПС участвали в обучения, за които не са присъдени кредити

 

0 кредита

1 кредит

2 кредита

5 кредита

 

4

2

2

1

3

 

 

Затруднения при провеждане на квалификационните дейности:

Много често квалфикациите се провеждат по време на учебни занятия. Това е свързано с отсъствия на преподаватели и заместване, което затруднява учебния процес.

Силни страни:

-обогатяване и преосмисляне на съвременната методика;

-споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез нови идеи и форми на реализация;

-създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно;

-експериментиране с нови идеи;

-създаване на нови контакти.

Слаби страни:

- не винаги отговарят на очакванията на учителите;

- да имат по-голяма практическа насоченост по предмети.

 

ДЕФИЦИТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

1. Иновации в обучението по предмети. Интерактивни методи на обучение.

2. Методика на обучение по предмети. Повишаване на мотивация и резултатност от учене. ДОИ, методически подходи в урочната дейност.

3. Роля на класния ръководител – възпитателни дейности, работа с училищна документация, изготвяне на характеристика на ученика.

4. Често се провеждат обучения, свързани с децата в риск и със специални образователни потребности или обучителни затруднения. И тука забравяме, че има и голям брой даровити ученици, с които колегите учители работят много и усилено, но в определен момент не достига методическа помощ. Бихме искали да се направят съответни квалификационни курсове с методическа насока за работа с такива деца

 

II. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ.

 

Закон за предучилищното и училищното образование

Чл.224. ал. (1) и (2)

Повишаването на квалификацията се осъществява по програми „в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика.”

Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати.”

 

Вътрешно-квалификационна дейност

 1.  Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация.
  1. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена форма за самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за съхраняване на документацията на методическите обединения.
  2. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на ученическите знанията и разчупване на стереотипните форми на преподаване.
  3. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОИ и функциониране на училището в съответствие с нормативните изисквания чрез:
 • обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОИ от педагогическия персонал;
 • провеждане от директора и помощник-директора на системен административен и педагогически контрол по спазване на нормативната уредба и прилагане на своевременни мерки за отстраняване на възникнали нарушения;
 •  провеждане на системна контролна дейност от класните ръководители по спазване на ЗПУО в 9ОУ „Веселин Ханчев” от учениците и прилагане на ефективни мерки за регулиране при отклонения.

2. Самоусъвършенстване чрез извънучилищна квалификационна дейност, включване на педагогическите специалисти във форми на индивидуална квалификация, а именно:

 1. професионална педагогическа специализация,
 2. специализация в конкретна научна област,
 3. комплексен, тематичен и инструктивен курс.

3. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез:

 1. квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност;
 2. педагогически контрол и методически консултации от експерти от РУО – гр.Стара Загора;
 3. обмяна на добри практики в МО.

4. Оптимизиране на училищната среда и организационната култура в училището:

 1. текуща поддръжка на МТБ и хигиената;
 2. оптимизиране на интериора на класните стаи и кабинетите с цел естетизация, функционалност и познавателно – възпитателно въздействие;
 3. диагностика на проблеми в отношенията между основните групи в училищната общност формулиране и прилагане на корекционни мерки.

III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ:

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Осигуряване на комплекса от условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието по предмети като част от общото модернизиране на образователния процес в училище.

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.

2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката н общественото развитие и образователни изисквания.

3. Повишаване мотивацията за учене на учениците и постигане на положителни и трайни промени при овладяване на знания, умения и навици.

ЗАДАЧИ

1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на училището /към него се добавят и плановете на методическите обединения/.

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес.

3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети с цел покриване на ДОС и развиване уменията на учениците за решаване на проблеми.

5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.

6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите.

7. Да се подпомага на работата на класните ръководители за изграждане на социални и граждански умения, инициативност, предприемачество и умения за отчитане на културните различия и извършване на доброволческа дейност сред учащите се.

IV. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ:

Видове квалификация в зависимост от потребностите, целите и съдържанието на обученията (Чл.45 от НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти):

1. Въвеждаща – насочена към усвояване на знания и формиране на умения, въвеждащи в професията, ориентирана към адаптиране в образователна среда и за методическо и организационно подпомагане. Въвеждаща квалификация е задължителна подкрепа за педагогически специалисти:

 1. постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и училищно образование;
 2. назначени за първи път на нова длъжност, включително и на длъжност по управление на институцията;
 3. заемащи длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от две учебни години;

2. Продължаваща - насочена към непрекъснато професионално и личностното усъвършенстване в рамките на учене през целия живот, ориентирана към кариерното развитие на педагогическите специалисти и успешната им реализация чрез:

 1. краткосрочни обучения и практикуми за периодично актуализиране на знанията по съответния учебен предмет, за развитие на умения за преподаване на ключовите компетентности, за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес, за кариерно консултиране и ориентиране на учениците, за управление на образованието и др.;
 2. участие в проучвания, изследователска и творческа дейност;
 3. обучения за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен;
 4. придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или специализация.

Форми на квалификация:

 • сбирки на методическите обединения;
 • самообразование;
 • семинари, тренинги и практикуми;
 • конференции, дискусии, интерактивни обучения;
 • сбирки, работа в екип;
 • практикуми /открити уроци, работа с проблемни групи, делови игри и решаване на казуси/работни срещи, обмяна и споделяне на добри практики; събеседване, взаимно посещение на уроци/;
 • онлайн споделяне;
 • педагогически четения – нови проекти на закони,, правилници и др.;
 • нововъведение в педагогическата практика, запознаване с полезен опит, сайтове, портали;
 • родителска лектория във връзка с „Училище за родители”;
 • презентации.

 

V. ДЕЙНОСТИ:

 

Съгласно НАРЕДБА № 12/01.09.2016 година за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Чл. 43):

 

 1. Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.
 2. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от:

 

1. Специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации;

2. Обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от

министъра на образованието и науката и са вписани в информационен регистър.

 

 1. Повишаването на квалификация се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист с цел:

 

 1. Актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови допълнителни компетентности, което осигурява съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика;
 2.  Реализирането на политиката на институцията за осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на децата и на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране;
 3. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист

съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие;

 1. Създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики;
 2. Повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на педагогическия специалист.

 

Съгласно Чл. 44:

 

 1. Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво.
 2. Планирането, организирането, координирането, управлението и контролът на дейностите, свързани с повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти на национално ниво се осъществява от Министерството на образованието и науката. Дейности по планиране, организиране и координирането на повишаването на квалификацията може да се осъществяват и от специализирано обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 3. Дейностите за повишаване на квалификацията на регионално ниво се планират и организират от регионалните управления по образованието, които разработват годишни планове за квалификация на педагогическите специалисти като част от годишния план в съответствие с националната и регионалната политика, координират и контролират изпълнението им.
 4. Дейностите за повишаване на квалификацията на общинско ниво квалификацията се планира и организира от общинската администрация в съответствие с общинската образователна политика като координират и контролират изпълнението и насочени към развитие на ключови компетентности на педагогическите специалисти.
 5. На институционално ниво квалификация се осъществява от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по план за квалификационната дейност като част от годишния план за дейността на институцията и в съответствие с политики и приоритети, определени в стратегията за развитието й, с установените потребности за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, включително като резултат от процеса на атестиране, при отчитане и на годишните средства за квалификация и възможностите за участие в международни и национални програми и проекти.

Директорът на институцията, след обсъждане в педагогическия съвет, утвърждава правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация и за отчитането на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията.

 

 

1. Вътрешноинституционална квалификационна дейност

 

Във връзка с изискванията на чл. 223, ал.2 от ЗПУО за задължителен брой академични часове (минимум 16 часа годишно) за провеждане на вътрешна квалификация и Чл. 46. от Наредба 12 от 01.09.2016 г., е необходимо да се създаде организация за включване в обученията на всички педагогически специалисти в институцията в рамките на учебната година. Вътрешно-квалификационните дейности се организират и се провеждат от старшите учители и главните учители в училището.

 

За участието на педагогическите специалисти във вътрешна квалификация не се присъждат квалификационни кредити, само брой часове (минимум 16 часа годишно) .

Съгласно Чл. 46. от Наредба 12 от 01.09.2016 г. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си:

1. по програми на организациите по чл. 43, ал. 2 - в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране;

2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация - в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.

 

 

ПРАВИЛА за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификационна дейност и за отчитане на участието на педагогически специалисти в нея

 

Директорът /главен учител, председател на МО, старши учител/ уведомява педагогическите специалисти за организирана квалификация с фиксирани точни дата, място, тема, ръководител и час.

 1. Изготвя се списък с трите имена длъжност и личен подпис на всеки участник в квалификацията.
 2. След провеждане на квалификационната форма, ръководителят на формата попълва карта в срок до 3 работни дни, съдържаща място на провеждане; дата на провеждане; начален и краен час; брой академични часове; списък на участниците, след което я предава на директора на институцията за заверка и съхранение, заедно с пакета от пълната документация на проведената квалификация.
 3. Картата се заверява от с подпис и печат и се съхранява в специално организирана папка за вътрешноинституционална квалификационна дейност.
 4. В картата задължително се отбелязва в рамките на колко академични часа е проведена квалификацията.
 5. Пакетът от пълна документация на всяка проведена вътрешноквалификационна форма се съхранява в папка или класьор за вътрешната квалификация в институцията за всяка отделна учебна година.
 6. Осигурява се организация на наставничество в институцията, при наличие на новоназначени млади учители без педагогически стаж, съгласно разпоредбите на чл.7 т.1, чл.35 ал.1, чл.38 ал.1 чл.70 ал.1 и ал .2и от Наредба 12 от 01.09.2016 г.
 7. Изготвя се заповед за наставничество от директора в двумесечен срок от встъпване в длъжност на младия/новоназначения служител; План –график от наставника; Доклад от наставника в края на периода под формата на карта съгласно т.3.
 8. От бюджета на институцията се отпускат средства за материали, необходими при провеждането на квалификацията.
 9. Правилата се приемат с решение от заседание на педагогическия съвет.

 

Срок/ период    на провеждане

Тема

Квалификационна форма (дискусия, семинар, тренинг, открита практика и др.)

Участници/ целева група

Име на провеждащия квалификацията

Брой академични часове

 

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП на основната степен на образование

 

Септември 2018г.

 

1. Подготовка за откриване на новата учебна 2017/2018 година.

2. Проучване на желанията на учителите за участия в квалификационни форми.

3. Сформиране на комисии за изработване на правилници, графици, планове и други.

Работна среща

Началните учители

 

Директор Главен учител ЗДУД

 

2

Септември 2018г.

 

Запознаване с измененията на:

1.НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование ;

2.НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците ;

3.Новите учебни програми за ІIІ клас в сила от учебната 2018/2019година.

Работа в екип, педагогически четения

Началните учители

 

МО

2

Септември 2018г.

Изготвяне и приемане план за работата на МО за 2018/2019 учебна година.

Работна среща

Началните учители

 

Председател на МО и екип

1

Септември 2018г.

Споделяне на опит за изготвяне на програмите по ИУЧ(ЗИП) , ФУЧ(СИП) и тематични планове.

Избор на учебни помагала , които ще се използват в УВР през учебната година.

Работа в екип

Началните учители

 

Класните ръководители, преподавателите по АЕ, музика и ЧП

1

Октомври 2018г.

Изготвяне и провеждане на входни нива, критерии и показатели за оценяване на учениците от IІ – IV и V-VI клас.

Работна среща

Началните учители

 

Класните ръководители, преподавателите по АЕ, музика и ЧП

1

Октомври 2018г.

Отчитане и

анализиране на резултатите от проведените входни нива по предмети.

Работна среща

Началните учители

 

Начални учители, Начални учители 

целодневно обучение и председатели на МО

1

Октомври 2018г.

Приемственост между начален и прогимназиален етап

Дискусия

Учителите по ЧЕО в НС и ПГС

Учителите по ЧЕО в НС и ПГС

1

Ноември

2018г.

Отбелязване деня на народните будители 1 ноември-изготвяне и представяне на презентации в часа на класа

 

Презентация

Класните ръководители I-IV клас

Класните ръководители I-IV клас

1

Ноември

2018г.

Посещение на детска градина „Райна Княгиня“ по случай деня на народните будители 1 ноември-провеждане на инициативата „Деца четат на деца“

Обмяна на добри практики

Класните ръководители III- IV клас

Класните ръководители III- IV клас

1

Постоянен

Подготовка и участие на учениците в състезания на СБНУ

 

Работни срещи, обмяна на добри практики, практикуми

 

Началните учители

 

Начални учители

 

3

Постоянен

Какво ново в образователните сайтове – споделяне на информация.

Самообразование, събеседване, обмяна на добри практики

 

Началните учители

 

Начални учители

Главен учител

1

Декември

2018г.

Работа с електронни учебници и ресурси

Споделяне на добри

практики, практикуми

Началните учители

 

Начални учители

Главен учител

1

Декември

2018г.

Работа с ученици със СОП

Споделяне на добра

практика, дискусия,

решаване на казуси

Началните учители,

началните учители 

целодневно обучение

Училищен психолог, ресурсни учители,

логопед

4

Януари 2019г.

Изготвяне и провеждане на междинни нива по отделните предмети за края на І учебен срок и анализ на резултатите.

януари 2018г

Работна среща, работа в екип, самообразование

Класните ръководители (IІ – IV клас) и преподавателят по АЕ в НС

Класните ръководители (IІ – IV клас) и преподавателят по АЕ в НС

1

Януари 2019г.

Олимпиада „ Знам и мога“ – 4 клас

Работа в екип

Началните учители

Началните учители

2

Януари  2019г.

Техника за изграждане на портфолио

Практикум

Началните учители

Надка Колева

Главен учител

1

Януари 2019г.

Обобщаване на резултатите от учебно-възпитателната работа в края на първия учебен срок.

Набелязване на мерки за отстраняване на допуснатите грешки.

Работна среща

Началните учители

 

Председател на МО

Учители в ЦДО

1

19.02.2019г.

„Васил Левски-геният на родолюбието”-избрани стихове за Апостола от ІV клас.

Практикум, обмяна на добри практики

Началните учители

 

Класните ръководители  IV клас, Учители в ЦДО

1

Февруари 2019г.

1. Отчитане и анализиране  на резултатите за първия учебен срок.

2. Отчитане на резултатите от работата на МО.

Работна среща

Началните учители

 

Класните ръководители, учител АЕ в НС,  Председател на МО

1

01.03. 2019г.

Посещения на детските градини по случай 1 март от учениците на ІV клас

Обмяна на добри практики, работна среща,

Класните ръководители

Класните ръководители на IV клас

1

Март

2019г.

„Баба Марта бързала”-запознаване на децата от І клас с българските традиции и обичаи.

Практикум, обмяна на добри практики

Началните учители

 

Класните ръководители, учители ЦДО

1

Март 2019г..

Подготовка, организиране и провеждане празник на буквите в І клас „ Ние вече сме грамотни”-        І клас

Обмяна на добри практики, открит урок

Началните учители

I клас

Класните ръководители, учители ЦДО, учителя по музика

2

Април

2019г.  

Подготовка и участие в Националния маратон на четенето.

Работа в екип, сбирка

Класните ръководители (I – IV клас) и учителите в ЦДО

Класните ръководители (I – IV клас) и учителите в ЦДО

2

Постоянен

Съдействие и взаимопомощ на новопостъпили учители – посещение на учители в часове на старши учители.

Практикум, тренинг

Учителите с малък педагогически стаж

Старши начални учители и главен учител

3

Април

2019г.

Анализ на подготовката на учениците от ІV клас за външно оценяване.

Работа в екип, дискусия

 

Началните учители

 и учителите в ЦДО

Класните ръководители IV клас

1

Май

2019г.

Изготвяне и провеждане на изходните нива по отделните предмети и анализ на резултатите

Работа в екип,сбирка

Начални учители и преподаватели по АЕ

Начални учители и преподаватели по АЕ

1

Май

2019г.

Анализ на резултатите от външното оценяване в ІV клас

Работна среща, дискусия

Класните ръководители IV клас

Класните ръководители IV клас

1

Май    2019г.

Подготовка, организиране и провеждане на годишни утра за завършване на учебната година с учениците от I-IV клас

Работа в екип; Добри практики

Началните учители;

Учители ЦДО

Началните учители

Учители ЦДО

2

Юни

2019г.

1. Анализ на цялостната учебно-възпитателна работа през 2017/2018 учебна година.

2.Отчитане на дейността на МО и изпълнението на плана.

Работна среща, работа в екип

Началните учители

 и учителите в ЦДО

Председател на МО

1

Юни

2019г..

Оценяване и одобряване на проекти на учебници за IV клас.

Работна среща, работа в екип

Началните учители

Началните учители

1

 

УЧИТЕЛИ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 

 

 

 

 

 

 

Септември 2018г.

Разработване на план за дейността на методическото обединение на учителите ЦДО.

Работа в екип

Председателят на МО, учители в ЦОУД  

Председателят на МО на учителите в ЦОУД  

2

Септември 2018г..

Уеднаквяване на изискванията на учителите в групите за ЦДО с тези на преподавателите по всички учебни предмети за овладяване и надграждане на учебното съдържание.

Работа в екип

Учители в ЦОУД  , учители по предмети

Учители в ЦОУД  , учители по предмети

1

Септември 2018г.

Изготвяне на годишно тематично разпределение и седмично разписание.

Работа в екип

учители в ЦОУД  

учители в ЦОУД  

2

Септември 2018г.

Подпомагане на класните ръководители при подготовката на новата учебна година .

Работа в екип

Класните ръководители,  учители в ЦОУД  

Класните ръководители, учители в ЦОУД  

1

Октомври

2018г.

Есенни спортни игри в ЦДО

открита практика

Учители в ЦОУД  ,

ученици от 1-4 клас

Учители в ЦОУД  

2

Октомври

2018г.

Провеждане на проверка за установяване на входящото ниво на учениците .

практикум

учители в ЦОУД  

учители в ЦОУД  

1

Октомври

2018г.

Анализ на резултатите от проверката на входящо ниво и набелязване на мерки за отстраняване на пропуските .

Работна група

Председател на МО, учители в ЦОУД  

Председателят на МО и екип

2

Октомври

2018г.

Дискусия на тема „Същност на самоподготовката.Споделяне на опит за ефективна работа“

Дискусия

Председател на МО, учители в ЦОУД  

Председателят на МО

1

Ноември

2018г.

Обмяна на опит за работа с изоставащи и напреднали ученици.

Работа в екип

Председател на МО, учители в ЦОУД  

Председател на МО, учители в ЦОУД  

1

Декември 2018г.

Участие в подготовката и провеждането на коледни тържества по класове.

Работа в екип

Класните ръководители учители в ЦОУД  

Класните ръководители,

учители в ЦОУД  

2

Януари 2019г.

Анализ на УВР от първия срок и набелязване на мерки за постигане на по– добри резултати .

Работна група

Председателят на МО, учители в ЦОУД  

Председателят на МО на в ЦОУД  

1

Февруари 201 .г

„Спомени за Апостола“във вторите класове

открита практика

Учители в ЦОУД  , ученици

Учители в ЦОУД  – 2 клас

1

Март

201 .г

Баба Марта в първите класове-

открита практика

Учители в ЦОУД  ,

ученици

Учители в ЦОУД  – 1 клас

1

Април

2019г.

Пролетни спортни игри в ЦДО

открита практика

Учители в ЦОУД  ,

ученици от 1-4 клас

 Учители в ЦОУД  

2

Май

2019г.

Провеждане на проверка за установяване на изходящото ниво на учениците .

практикум

учители в ЦОУД  

учители в ЦОУД  

1

Май

2019г.

Подготовка и провеждане на годишни тържества за приключване на учебната година.

 Работна среща

 Класните ръководители  учители в ЦОУД  

Класните ръководители  учители в ЦОУД  

2

Юни

2019г.

Анализ на работата на МО на  ЦДО

Работна среща

Председател на МО, учители в ЦОУД  

Председател на МО на в ЦОУД  

1

 

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП на основната степен на образование

 

Септември 2018г.

Подготовка за откриване на новата учебна 2017-2018 година

Работна среща

Сформираната комисия

Председателят на МО, учителитe ПГЕ

2

Септември 2018г.

Сформиране на комисии за изработване на правилници, графици, планове и други

Работна среща

Комисиите

Учителите  ПГЕ

3

Септември-Октомври 2018г.

Обсъждане на указания на експерти за новата учебна година

Работна среща

Учителите

Председатели на МО

1

Септември 2018г.

Споделяне на опит за изготвяне на програмите по ИУЧ(ЗИП) , ФУЧ(СИП) и тематични планове.

Избор на учебни помагала , които ще се използват в УВР през учебната година.

Работа в екип

Учителите ПГЕ

Класните ръководители, преподавателите по предмети

1

Септември 2018г.  

Изготвяне и приемане план за работата на МО за 2018/2019 учебна година.

Работна среща, дискусия

Учителите ПГЕ

Председателите на МО

1

Септември 2018г.  

Дискусия по приемственост между начален и прогимназиален етап

Работна среща, дискусия

Учителите по ЧЕО

Учителите по ЧЕО

1

Септември  2018г.

Подбор на теми за час на класа

Работна среща

Класните

ръководители

Класните ръководители

1

Септември 2018г.  

Обсъждане на новите учебни програми седми клас

Дискусия

Учителите

по предмети

Учителите по предмети

1

Септември 2018г.  

Запознаване с измененията на Наредба №10 и №11 на МОН

Работна среща

Учителите

ЗДУД

1

Септември 2018г.

 

Посрещане на първокласниците в училище

Творческа дейност

 Класните

ръководители

на първи клас

Класните ръководители на

пети клас

1

Октомври 2018г.

Изготвяне и провеждане на входни нива, критерии и показатели за оценяване на учениците от V-VI клас.

Работна среща

Учителите по предмети

Учителите по предмети

1

Октомври 2018г.

Отчитане и

анализиране на резултатите от проведените входни нива по предмети.

Работна среща

Учителите по предмети

Учителите по предмети и председатели на МО

1

Октомври 2018г.

Приемственост между начален и прогимназиален етап

Дискусия

Учителите по ЧЕО в НЕ и ПГЕ

Учителите по ЧЕО в НЕ и ПГЕ

1

Ноември 2018г.

Отбелязване на Деня на народните будители

Работни срещи, обмяна на добри практики

Учители

прогимназиален етап

Учителите по БЕЛ

1

Декември 2018г.

Коледна изложба- приложни изкуства

Практикум

Учители ПГЕ и ученици

Учителят по изобразително изкуство

2

Декември 2018г.

Коледен турнир по баскетбол VII клас

Състезание

Учителите по ФВС

Учителите по ФВС

1

Декември 2018г.

Изложба на рисувани коледни картички

Творческа

дейност

Учители ПГЕ и ученици

Учителят по изобразително изкуство

2

Януари- Март 2019г.

Подготовка и участие на учениците в олимпиади по предмети

Работни срещи; Практикум

Учителите по предмети

Учителите по предмети

2

Февруари 2019г.

„Васил Левски- геният на родолюбието“

Беседа

Учители и ученици

Учителите по БЕЛ

1

Февруари 2019г.  

Подготовка и провеждане на състезания по правопис „Spelling Bee“ (V-VII клас)

Сбирка,

работа в екип

Учителите по ЧЕО

Учителите

по ЧЕО в НЕ и ПГЕ

2

Март  2019г.

Набелязване на мерки за успешно представяне на учениците на НВО- VII клас .

Работна среща

Учителите

по предмети

Учителите

по предмети

1

Март  2019г.

Великденска изложба

Творческа дейност

Учители и ученици 5-7 клас

Учителят по изобразително изкуство

2

Април

2019г.

Анализ на подготовката на учениците от VII клас за външно оценяване.

Работа в екип, дискусия

 

Учителите по предмети

Класните ръководители VII клас

1

Май

2019г.

Изготвяне и провеждане на изходните нива по отделните предмети и анализ на резултатите

Работа в екип,сбирка

Учителите по предмети

Учителите по предмети

1

Юни    2019г.

Анализ на резултатите от НВО

Работна среща, Работа в екип

Учителите по предмети

Учителите по предмети

1

Юни

2019г.

Подготовка и организиране на изпращането на учениците от 7 клас

Творческа дейност Обмяна на добри практики

Учителите ПГЕ и учениците от 7 клас

Класните ръководители VII клас, учителят по музика

2

Юни

2019г.

1. Анализ на цялостната учебно-възпитателна работа през 2018/2019 учебна година.

2.Отчитане на дейността на МО и изпълнението на плана.

Работна среща, работа в екип

Учителите ПГЕ

 

Председателят на МО

1

Юни

2019г.

Оценяване и одобряване на проекти на учебници за IV клас.

Работна среща, работа в екип

Учителите по предмети

 

Учителите по предмети

1

Постоянен

Участие в квалификационни курсове, семинари и други (вътрешноучилищни и по линия на други институции)

Добри практики;

Обмяна на опит;

Работни срещи;

Дискусии;

Беседи

Учители ПГЕ и учители целодневно обучение;

 

Главен учител

 

 

ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Септември 2018 г

Разработване на план за дейността на МО на екипа за подкрепа за личностно развитие. Избор на председател на МО.

Работна среща, работа в екип

всички специалисти от екипа

всички специалисти от екипа

3

Октомври 2018 г

Проучване на желанията на учителите за допълнителна информация за методи на работа с деца със специални образователни потребности.

Работна среща, Дискусия

всички специалисти от екипа

всички специалисти от екипа

1

Ноември 2018 г.

Адаптиране на учебния материал съобразно индивидуални потребности и възможности на учениците със СОП съвместно с учителите.

Работна среща, Дискусия

всички специалисти от екипа

всички специалисти от екипа

2

Ноември 2018 г.

Портфолио за оценка на индивидуалните потребности и училищна готовност.

Обмяна на добри практики

всички специалисти от екипа

всички специалисти от екипа

1

Декември 2018 г.

Консултиране на учители и родители за процеса на приобщаващо образование. Създаване на положителни нагласи в училището и родителската общност към процеса на приобщаващото образование.

Работна среща, Дискусия

всички специалисти от екипа

всички специалисти от екипа

2

Декември 2018 г.

Работа с деца със СОП по преценка на логопед, психолог и ресурсен учител в процеса на учебната дейност.

Обмяна на добри практики

всички специалисти от екипа

всички специалисти от екипа

2

Януари 2018 г.

Развитие на фина моторика и използване на подходящи материали.

Работна среща, Презентация

всички специалисти от екипа

всички специалисти от екипа

1

Февруари 2018 г.

Проучване и подпомагане на когнитивното и психичното развитие на учениците със специални образователни потребности. Посредничество в процеса на приобщаващото образование.

Работна среща, Семинар

всички специалисти от екипа

всички специалисти от екипа

2

Март     2018 г.

Развитие на комуникативни, социални и трудови умения на децата и учениците с цел тяхната личностна, професионална и гражданска реализация в общество.

Работна среща, Семинар

всички специалисти от екипа

всички специалисти от екипа

3

Април   2018 г.

Работа с деца от аутистичния спектър.

 

Дискусия

всички специалисти от екипа

всички специалисти от екипа

2

Май       2018 г.

Дислексия. Методи за формиране на четивна техника и умения за разбиране на прочетеното.

Дискусия

всички специалисти от екипа

всички специалисти от екипа

2

 

 

2. Извънинституционална квалификационна дейност.

 

Съгласно Чл. 222, ал.1 от ЗПУО, извънинституционалните обучения се извършват от специализирани обслужващи звена, от висши училища, научни организации и обучителни организации, от Информационния регистър на одобрените от МОН програми.

Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на обучителните организации не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране (4 години). За проведените обучения се присъждат квалификационни кредити. „Квалификационен кредит” е измерител на времето, в което педагогическия специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си по програми на организациите по чл. 222, ал.1 от ЗПУО.

 

Един квалификационен кредит се присъжда за

 1. Участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са присъствени.
 2. Подготовка, представяне и публикуване на доклад в специализирано издание.
 3.  Научна или научна-методическа публикация в специализирано издание.
 4. Квалификационни кредити се присъждат от организациите по чл. 43, ал.2 от НАРЕДБА№ 12/01.09.2016 година за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и се удостоверява с документ за допълнително обучение по чл. 48, ал.1, т.1. от същата НАРЕДБА.
 5. За всеки период на атестиране всеки учител, директор или друг педагогически специалист е длъжен да придобие не по.малко от 3 квалификационни кредита от участие в обучения за повишаване на квалификацията по програми на организациите, посочени в ч.42, ал.2.

 

Чл. 49. (1)

(7) Системата от квалификационни кредити осигурява възможност за:

 1. Натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел кариерно развитие;
 2. Пренасяне и признаване на квалификационни кредити за следващ период на атестиране при:
  1. промяна на месторабота;
  2. връщане след отпуск за повече от две години;
  3. след прекъсване на учителския стаж по специалността за повече от две години;
 3. Признаване на преминато обучение за повишаване на квалификацията при кандидатстване в процедура за придобиване на професионално-квалификационна степен;
 4. Улесняване на професионалната мобилност.

 

Чл. 50. (1) Повишаването на квалификацията в страната, в друга държава членка или трета държава, проведено от организации извън посочените в чл. 43, ал. 2, се признава от началника на съответното регионално управление на образованието.

 

Очаквани квалификационни курсове от РУО Стара Загора за учебната 2018/2019 година:

 

Дата на обучение

Тема на обучение

Квалификационна форма (дискусия, семинар, тренинг, участие в конференция, форуми, др.)

Наименование на обучителна организация

Име на участника

Брой присъдени кредити

Според графика на РУО –Ст. Загора и МОН

 

 

 

Педагогическите специалисти

От обучаващата институция

 

Извънинституционалните квалификации /регионални, национални, международни/ се провеждат според графика на МОН и други квалификационни центрове и институции.

 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА.

 

РЕЗУЛТАТИ:

 

 1. Разработена система за квалификационна дейност в училище;
 2. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на съвременните условия;
 3. Високо мотивирани преподаватели за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето през целия живот.
 4. Активно преподаващи учители, чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес.
 5. Делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми;
 6. Успешно усвоено учебно съдържание по предмети и покрити ДОИ от повече ученици;
 7. Мотивирани за учене учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.
 8. Действащи методически обединения като форма за самоусъвършенстване и професионално израстване на кадрите;
 9. Създаден регистър на проведените квалификационни дейности и популяризиране на резултатите от тях;

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА.

 

 1. Критерии и индикатори за качествена оценка:

- степен на прилагане от учителя на наученото от квалификацията,

- приложимост на наученото,

- влияние върху резултатите от обучението и възпитание на учениците,

- влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на училището,

- реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението,

- промените в професионалната дейност в резултат от участие в обучението.

 

 1. Критерии и индикатори за количествена оценка:

Брой участия в обучения:

-на целия колектив, по методически обединения, взаимни и индивидуални /краткосрочни, продължаваща квалификация, вътрешноучилищна и извънучилищна квалификация/

-видове квалификационни дейности – извънучилищни /регионални, национални и международни/, вътрешноучилищни /институционални/, дистанционни, по национални и европейски програми, самообразование.

 

VII. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ.

 

Съгласно Чл. 35 от Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 год., годишните средства за квалификация на педагогическите кадри се определят в размер не по-малък от 1% от годишните средства за работна заплата и се предоставят за включването на педагогическите специалисти в квалификационни курсове, предварително съгласувани със социалните партньори, обсъждани на педагогически съвет и утвърдени от директора на училище.

 

 1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на 1% от годишния ФРЗ.
 2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището.
 3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и програми за квалификационна дейност, и др.;
 4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовият лимит за квалификация в училището, при желание на преподавателя, финансирането става с лични средства.
 5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, да му се предоставя тази възможност.
 6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално - квалификационна степен се заплащат от учителите.

 

VIII. КОНТРОЛ.

 

Директорът възлага контрола на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва:

В частта извънучилищна квалификация – на ЗДУД, ЗДАСД. Проведения контрол ЗДУД вписва в книга за контролната дейност на ЗДУД.

В частта вътрешноучилищна квалификация  - на главния учител. Проведения контрол главните учители описват в годишния си доклад пред ПС след края на учебната година. Регулярно докладват пред ПС за осъществени квалификационни дейности, резултати и приоритетите за вътрешна квалификация.

В частта финансиране на квалификацията – на главен счетоводител.

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

УЧЕБНА 2018/2019ГОД.

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

В 9ОУ „Веселин Ханчев” гр.Стара Загора се осъществява както външна, така и вътрешноучилищна квалификационна дейност.

Методическите обединения в 9ОУ „Веселин Ханчев” гр.Стара Загора през учебната

2018/2019 година са както следва:

- МО на учителите от начален етап на основното образование

- МО на учителите от прогимназиален етап на основното образование

- МО на учителите в целодневна организация на учебния ден

- МО на екипа за подкрепа за личностно развитие.

Този документ определя правилата за участие на персонала в 9ОУ „Веселин Ханчев” в квалификационната дейност за учебната 2018/2019год. и включва механизъм за финансова подкрепа на участниците.

Тези правила определят начина, реда и финансирането на професионалната квалификация на персонала.

Педагогическият и непедагогическият персонал на училището има право да повишава образованието и професионалната си квалификация и да получава информация за възможностите за повишаване на образованието и професионалната си квалификация.

условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят от една страна между педагогическите кадри и Директора на училището и от друга между Директора на училището и обучаващата институция по реда на Чл. 222, ал.1 от ЗПУО.

 

2. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:

 1. Педагогически персонал.
 2. Непедагогически персонал.

 

 

3. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ:

 1. Адекватност на обучението.
 2. Актуалност на обучението.
 3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие.
 4. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от заеманата длъжност.
 5. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните възможности и интереси на преподавателите и служителите.
 6. Ефективност на обучението – резултатите от обучението да допринасят за повишаване на качеството на дейността на служителите.

 

4. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:

 1. Анализ на кадровия потенциал.
 2. Проучване на потребности от обучение и квалификация.
 3. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация.
 4. Планиране на обучението.
 5. Финансово осигуряване на обучението.
 6. Организиране и провеждане на обучението.
 7. Анализ и оценка на ефективността на обучението.

 

 

 1. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:

 

 1. Педагогическият съвет избира Комисия по квалификационната дейност /ККД/, която да бъде в състав: главен учител, председател на комисия за професионално усъвършенстване, председатели на методическите обединения на начален и прогимназиален клас. Решенията на ККД се съгласуват с Директора на училището.
 2. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на Училищно равнище се осъществява по План за квалификационната дейност на училището, който се изготвя в началото на всяка учебна година от ККД и се приема на заседание на ПС.
 3. В началото на учебната година ККД проучва мнението на преподавателите за избор на теми и форми за квалификация, както и предложенията на обучителни организации;
 4. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел:

- да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри;

- да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие.

 1. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със съдействието на РУО гр. Стара Загора, университети, колежи, квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми за квалификационни дейности.
 2. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, които работят в училището.
 3. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията:

-по собствено желание,

- по препоръка на работодателя,

- по препоръка на експерти от РУО гр. Стара Загора и МОН.

 1. За участие в процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени директорът на училището осигурява ползването на поисканата от учителя част от редовния платен годишен отпуск за предишната година.
 2. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват педагогически кадри, които:

-преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови държавни образователни изисквания,

- заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната просвета,

- преминават на нова педагогическа длъжност,

- заемат учителска длъжност слез прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от три учебни години,

-при обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет този преподавател, който предходната учебна година не е посещавал такъв и има желание да участва в такъв квалификационен курс,

-всеки преподавател участва в поне една квалификационна форма на обучение през учебната година,

- преподавателите, преминали даден квалификационен курс, се задължават да разпространят резултатите от квалификационните обучения.

 

 

 

 1. ПРАВИЛА, РЕД И МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОКВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ.

 

 1. Осъществяването на обучителни курсове с вътрешноквалификационен характер да става по предложение на Комисията по квалификационна дейност и съгласувано с Директора на училището.
 2. Финансирането на вътрешноквалификационната дейност да се осъществява по предложение на ККД и съгласувано с Директора на училището.

 

 

 1. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:

 

 1. Непедагогическият персонал има право да повишава образованието и професионалната си квалификация и да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация.
 2. Квалификационната дейност се реализира със съдействието на РУО Велико Търново, университети, колежи, квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми за квалификационни дейности.
 3. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на образованието и квалификацията си:

- по собствено желание;

- по препоръка на директора на училището;

- по препоръка на експерти от съответната област.

 1. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между непедагогическите кадри и Директора на училището по реда на Чл. 222, ал.1 от ЗПУО

 

 

 1. УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:

 

 1. Педагогическите кадри, придобили професионално квалификационни степени, имат право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на училищно равнище.
 2. На педагогическите кадри, придобили професионално- квалификационни степени, се признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на труда по ред, определен от МОН и вътрешните правила за формиране на РЗ в училището.
 3. Стимулиране на професионално изявените служители през Годината чрез подходящи отличия, предвидени във вътрешните Правила на училището, приети на заседание на
 4. Педагогическия съвет
 5. Възможност за кариерното развитие.
 6. Допълнително заплащане на придобилите ПКС.

 

 

9. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА:

 

 1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на 1% от годишния ФРЗ.
 2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището.
 3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и програми за квалификационна дейност, и др.;
 4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовият лимит за квалификация в училището, при желание на преподавателя, финансирането става с лични средства.
 5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, да му се предоставя тази възможност.
 6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално - квалификационна степен се заплащат от учителите.

 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

 

Предложените правила за реда на участието в квалификационна дейност са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол, утвърдени са от Директора на училището, подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат променени по писмено предложение на всеки член от колектива.