Графици за учебна 2018 - 2019 година

II СРОК

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА I И II СМЯНА -

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИУЧ 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ -

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ІІ-я ЧАС НА КЛАСА - 

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БДП -

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СИП -

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ -

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ И КАБИНЕТИ - 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I СРОК-

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА II СРОК -