Достъп до информация

ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ”

  гр. Стара Загора, ул. “Ангел Кънчев” № 82, 

      e-mail: ou9sz@abv.bg

 
Звено за административно обслужване

Надка Стоянова - завеждащ административна служба


телефон: 0879 914 257
адрес: гр.Стара Загора, ул. „Ангел Кънчев ” № 82

 
приемно време: от 09.00 ч. до 12.00 ч.  и от 14.00 ч. до 16.00 ч.всеки работен ден

 

 

Дължими разходи и начини на заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация

  1. При предоставяне на обществена информация, дължимите разходи се определят съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на МФ за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ.    

Посочените стойности на разходи са без ДДС и според вида на носителя са, както следва:

- дискета – 1 брой – 0,50 лв.;

-. CD – 1 брой – 0,50 лв.;

- DVD – 1 брой – 0,60 лв.;

- разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;

- ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;

- факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;

- видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;

- аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;

- писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

  1. Дължимите разходи подлежат на актуализация при настъпили изменения от определените от Министъра на финансите нормативи.
  2. Заплащането на дължимите разходи се извършва по банков път по сметка на Девето основно училище "Веселин Ханчев" – Стара Загора:

 

IBAN:  BG36 UNCR 7000 3122 2393 99

BIC  код на  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк , клон Стара Загора.

В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок или при неплащане на определените разходи се счита, че е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до обществена информация.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

/на основание чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ и във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията / 

През 2018 година в Девето основно училище „Веселин Ханчев“ – Стара Загора е регистрирано 1 заявление за достъп до обществена информация. Информацията по реда на Закона за достъп до обществена информация потърси гражданин. Заявлението постъпи по електронен път.

Отговорът по подаденото заявление е изпратено по електронен адрес.

По начина и при условията, уредени от Закона за достъп до обществена информация няма заявления, оставени без разглеждане (т.нар. мълчалив отказ). Във всеки от посочените случаи  е спазен законовият 14 - дневен срок.


Вътрешни правила за достъп до обществена информация - Вътрешни правила за достъп до обществена информация03122018.pdf (6028493)

Заявление за достъп до информация - Заявление Приложение 1.docx (14572)