Административни услуги и образци на документи


1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.

2. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

3. Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища.

4. Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища.

5. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

6. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.

7. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.

8. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.